quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 10 khóa XII của Đảng
Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
Liên hệ