Chia tay cán bộ nghỉ hưu
Lễ gặp mặt, chia tay cán bộ nghỉ hưu
Liên hệ